Kredyt hipoteczny - oferta promocyjna

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 999.67 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. Oprocentowanie stanowi sumト zmiennej stopy rynkowej (WIBOR) oraz staナFj marナシy (zarobku) banku. Wysokoナ崙 raty moナシe siト zmieniaト w wyniku zmiany stopy WIBOR.


Podane oprocentowanie promocyjne obowiトzuje dla Klientテウw, ktテウrzy speナOiajト w okresie kredytowania nastト冪ujトce warunki:

- sト Posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na ktテウre co miesiトc wpナZwa wynagrodzenie lub dochテウd netto,

- sト Uナシytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonajト za pomocト karty transakcje na kwotト min. 500 PLN miesiト冂znie).


Marナシa jest wyナシsza od zaprezentowanej o 0,20 p.p. dla Klientテウw ktテウrzy sト Posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium oraz sト Uナシytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonajト za pomocト karty transakcje na kwotト min. 500 PLN miesiト冂znie), ale ktテウrych wynagrodzenie nie wpナZwa na konto.OpナBty, prowizje i oprocentowanie okreナ嬪one sト w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Poナシyczka Hipoteczna. SzczegテウナZ dotyczトce zasad i warunkテウw udzielania kredytテウw/poナシyczek sト zawarte w Regulaminie kredytowania osテウb fizycznych w ramach usナVg bankowoナ嫩i hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostト冪ne sト w oddziaナBch Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank kaナシdorazowo ocenia zdolnoナ崙 i wiarygodnoナ崙 kredytowト Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Poナシyczki; w uzasadnionych przypadkach moナシe odmテウwiト jej udzielenia. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,59% i zostaナB wyliczona przy zaナPナシeniu, ナシe WIBOR 3M wynosi 1,73% (wedナVg stanu na dzieナ 31.10.2017r.). CaナLowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztテウw) wynosi 265 000 zナ, caナLowita kwota do zapナBty przez konsumenta 439ツ280,82 zナ, oprocentowanie zmienne 4,03%, caナLowity koszt kredytu hipotecznego 174ツ280,82 zナ (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zナ, odsetki 155ツ948,58 zナ, prowizja za podwyナシszone ryzyko do czasu dokonania wpisu w ksiト囘ze wieczystej za 6 miesiト冂y 1 326 zナ, ubezpieczenie nieruchomoナ嫩i od ognia i innych zdarzeナ losowych wg oferty dostト冪nej za poナ孑ednictwem Banku 7 500 zナ, ubezpieczenie na ナシycie wg oferty dostト冪nej za poナ孑ednictwem Banku 9ツ287,24 zナ, PCC 19 zナ, opナBta sトdowa za ustanowienie hipoteki 200 zナ), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 1 403,16 zナ, liczba rat 300. Kalkulacja zostaナB dokonana na dzieナ 10.11.2017 r. na reprezentatywnym przykナBdzie przy zaナPナシeniu ナシe: kredyt zabezpieczony bト囘zie hipotekト na nowo nabywanej nieruchomoナ嫩i, zaナ wartoナ崙 nieruchomoナ嫩i majトcej stanowiト zabezpieczenie kredytu wynosi 330 000 zナ, marナシa kredytu wynosi 2,30% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360ツー, pod warunkiem comiesiト冂znego wpナZwu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocト tej karty transakcji bezgotテウwkowych na kwotト min. 500 zナ miesiト冂znie. W przypadku Konta 360ツー, konto to wテウwczas prowadzone jest przez Bank bezpナBtnie i opナBta za kartト debetowト do tego konta wynosi 0 zナ. W przypadku kredytテウw ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, wystト冪uje ryzyko zmian stテウp procentowych. Ryzyko zmiany stテウp procentowych oznacza, ナシe w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyナシsze bト囘zie oprocentowanie kredytu, wzroナ嬾ie wテウwczas wysokoナ崙 miesiト冂znej raty kapitaナPwo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost caナLowitego kosztu kredytu hipotecznego. Klient ma moナシliwoナ嫩i przedstawienia ubezpieczenia nieruchomoナ嫩i lub na ナシycie – spoza oferty za poナ孑ednictwem banku - z ubezpieczycielem znajdujトcym siト na liナ嫩ie publikowanej przez KNF. Udzielenie kredytu z LTV (stosunek caナLowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i, bト囘トcej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokoナ嫩i powyナシej 80%, ale nie wiト冂ej niナシ 90%, moナシliwe jest wyナてcznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.
Oprocentowanie nominalne 3.73 %
marナシa 2.00 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.18 %
Ubezpieczenie pomostowe 1 000.00 PLN Prowizja za podwyナシszone ryzyko - opナBta za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesiト冂znych ratach w テウsmym dniu kaナシdego miesiトca poczトwszy od miesiトca nastト冪ujトcego po miesiトcu, w ktテウrym zostaナ uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opナBta pobierana jest za miesiトc, w ktテウrym bank otrzyma odpis z ksiト冏i wieczystej prowadzonej dla nieruchomoナ嫩i/spテウナEzielczego wナBsnoナ嫩iowego prawa stanowiトcego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz banku.
Polisa na ナシycie 20.00 PLN Ubezpieczenie jest obowiトzkowe. w ofercie banku znajduje siト indywidualne ubezpieczenie na ナシycie kredytobiorcテウw/poナシyczkobiorcテウw, stosowane jako jedno z zabezpieczeナ kredytu hipotecznego. SkナBdka ubezpieczeniowa wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia miesiト冂znie, zgodnie ze stopト skナBdki zawartト we Wniosku-Polisie i pobierana jest 1 dnia kaナシdego miesiトca kalendarzowego z rachunku w Banku Millennium sナVナシトcego do obsナVgi kredytu.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN W ramach najnowszej Promocji Bank Millennium nie pobiera prowizji.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego 0.00 PLN Bank nie pobiera opナBt z tytuナV Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 0.00 PLN Wycenト zleca samodzielnie i zawsze w bezpoナ孑ednim kontakcie z rzeczoznawcト klient. Operat szacunkowy jest wymagany w BM w przypadku kaナシdej transakcji i moナシe byト dostarczony przez klienta wraz z wnioskiem o udzielenie informacji o kredycie lub po WOK.
Suma kosztテウw 0.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 0.00 %
Przewalutowanie
  na PLN brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na PLN.
  na EUR brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na EUR.
  na CHF brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Docelowym zabezpieczeniem kredytu moナシe byト teナシ hipoteka na nieruchomoナ嫩i innej niナシ kredytowana, naleナシトcej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej.
  • Finansowanie do 90% wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i
  • Kredyt moナシna spナBcaト w ratach rテウwnych lub malejトcych
  • Moナシliwoナ崙 skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku
Minusy
  • Obowiトzkowe ubezpieczenie na ナシycie